Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Opdrachtgever: de wederpartij van Embassy Express

Embassy Express BVBA, RPR Antwerpen 0463.445.016

Uitgevende instantie: de instantie, zijnde een ambassade, consulaat of anderszins, die de door de opdrachtgever aangevraagde documenten uitgeeft, verstrekt, certificeert, apostilleert of legaliseert.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Embassy Express en een opdrachtgever waarop Embassy Express deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard alsmede ten aanzien van alle werkzaamheden die Embassy Express voor een opdrachtgever of derde heeft verricht, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Embassy Express, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 In het geval één of meer bepalingen uit deze Algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden dan laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen uit deze Algemene voorwaarden onaangetast.

 

Artikel 3. Offertes

3.1 De door Embassy Express gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Embassy Express is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd.

3.2 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, leges en verzending, tenzij anders aangegeven.

3.3 De prijzen genoemd op de internetsite van Embassy Express zijn onder voorbehoud van onjuistheden en prijswijzigingen bij Embassy Express of derden.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer een opdrachtgever een opdracht aan Embassy Express heeft aangeboden en Embassy Express die schriftelijk heeft aanvaard of met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.

4.2 Indien de overeenkomst betrekking heeft op een visumaanvraag of legalisatie, treedt Embassy Express op als tussenpersoon bij het tot stand brengen van een of meer overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de uitgevende instantie die de gewenste documenten afgeeft of verzorgt. Embassy Express is niet verantwoordelijk voor de door de uitgevende instantie op aanvraag van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of afgegeven of verstrekte documenten. Opdrachtgever is er zich van bewust dat door de uitgevende instanties te hanteren regelgeving en tarieven te allen tijde kunnen wijzigen, welke wijzigingen in de risicosfeer liggen van de opdrachtgever. Embassy Express staat niet in voor de juistheid of geldigheid van de door de uitgevende instantie afgegeven documenten. De opdrachtgever is verplicht de van betreffende instantie ontvangen documenten op juistheid en volledigheid te controleren, waarbij de opdrachtgever zo nodig gehouden is daarvoor contact op te nemen met Embassy Express en/of de uitgevende instantie.

4.3 Embassy Express zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van de opdrachtgever uitvoeren, waarbij Embassy Express uitsluitend een inspanningsverplichting aangaat en geen resultaatsverplichting.

4.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Embassy Express het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.5 De uitvoering van de opdracht geschiedt op basis van informatie die door of namens de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Embassy Express of de uitgevende instantie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Embassy Express worden verstrekt. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan Embassy Express verstrekte gegevens. Embassy Express is niet gehouden de door de opdrachtgever verstrekte gegevens de controleren.

4.6 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Embassy Express zijn verstrekt of de aanvraag anderszins onvolledig is, heeft Embassy Express het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, de kosten die door derden tot op dat moment aan Embassy Express in rekening zijn gebracht en de uit de vertraging voortvloeiende overige kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Embassy Express aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.7 De verzend- en vervoerskosten, tenzij ander is bepaald, zijn ten laste van de opdrachtgever. De goederen worden steeds verzonden op risico van de opdrachtgever.

 

Artikel 5. Contractsduur – uitvoeringstermijn

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een in de overeenkomst van opdracht bepaalde handeling c.q. een vastgesteld aantal handelingen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen

5.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Embassy Express derhalve te allen tijde schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

6.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Embassy Express zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst tot aanpassing van de Embassy Express toekomende vergoeding noopt, zal Embassy Express de opdrachtgever hierover zo mogelijk tevoren inlichten.

6.4 In afwijking van lid 3 zal Embassy Express geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7. Gebreken – klachttermijnen

7.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Embassy Express, op straffe van verval van alle aan de opdrachtgever toekomende rechten en aanspraken.

7.2 Indien een klacht gegrond is, zal Embassy Express het gebrek kunnen herstellen en de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar onmogelijk is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, onderbouwd met bewijsstukken.

7.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Embassy Express slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

 

Artikel 8. Vergoeding Embassy Express

8.1 Embassy Express heeft recht op een vergoeding voor haar werkzaamheden ongeacht of door haar tussenkomst de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de uitgevende instantie(s) tot stand is gekomen en kan worden uitgevoerd. Ingeval van spoed zal Embassy Express een aanvullend spoedtarief in rekening brengen.

8.2 Alle in de uitingen van Embassy Express genoemde bedragen zijn indicatief en exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

8.3 Naast de vergoeding voor haar werkzaamheden, is de opdrachtgever aan Embassy Express gehouden alle door de uitgevende instantie in rekening gebrachte kosten te vergoeden, alsmede alle overige kosten die voor goede uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, waaronder doch niet beperkt tot porto- en/of koerierskosten, reiskosten en overige onkosten.

8.4 Embassy Express kan op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de opdrachtgever een begroting maken van de te verwachten kosten. Deze begrotingen zijn exclusief BTW en niet bindend, tenzij anders overeen gekomen.

8.5 Embassy Express is te allen tijde gerechtigd om prijsstijgingen bij de uitgevende instantie en/of door haar ingeschakelde derden aan de opdrachtgever door te rekenen. Op eerste verzoek van de opdrachtgever zal Embassy Express alsdan inzage verstrekken in de betreffende prijsstijging.

 

Artikel 9. Betaling

9.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Embassy Express aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. De betalingstermijn van 30 dagen wordt altijd gehanteerd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen.

9.2 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever per direct in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling nodig is; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels-)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels-)rente geldt.

9.3 In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of toepasselijkheid van de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Embassy Express en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Embassy Express zonder voorafgaande ingebrekestelling of aanmaning opeisbaar zijn en is Embassy Express gerechtigd haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten.

9.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, dan van de facturen die het langst open staan, ook indien de opdrachtgever bij betaling een ander betalingskenmerk vermeldt .

 

Artikel 10. Buitengerechtelijke incassokosten

10.1 Is de opdrachtgever in verzuim bij de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever alsdan een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het factuurbedrag inclusief BTW, met een minimum van EUR 100,00.

10.2 Indien Embassy Express aantoont hogere kosten te hebben gemaakt dan de kosten genoemd in het vorige artikellid en die kosten redelijkerwijs noodzakelijk waren ter verkrijging van voldoening buiten rechte, komen ook deze kosten mede voor vergoeding in aanmerking.

10.3 Naast de in dit artikel genoemde buitengerechtelijke incassokosten is de opdrachtgever voor iedere aanmaning EUR 25,00 administratiekosten verschuldigd.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Embassy Express is niet aansprakelijk voor de schade die Embassy Express of een derde aan opdrachtgever hebben toegebracht ten gevolge of naar aanleiding van de (niet-)uitvoering van deze overeenkomst alsmede bij overige door Embassy Express verleende diensten, tenzij de schade een gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Embassy Express zelf.

11.2 Embassy Express is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, veroorzaakt door a) de onjuistheid en/of onvolledigheid van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens, b) de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van door de uitgevende instantie verstrekte documenten; c) de daardoor ontstane vertraging d). verlies of beschadiging van documenten door de uitgevende instantie e). verlies of beschadiging tijdens verzending of vervoer f). eventuele onjuistheden van op de website van Embassy Express gepubliceerde of anderszins door Embassy Express openbaar gemaakte gegevens.

11.3 Opdrachtgever vrijwaart Embassy Express voor alle kosten en aanspraken van door Embassy Express voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en van de betreffende uitgevende instantie.

11.4 Indien Embassy Express aansprakelijk is voor door de opdrachtgever geleden schade dan schakelt Embassy Express haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in, de schade is beperkt tot het bedrag dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Embassy Express of die van een derde gedane is uitgekeerd.

11.5 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Embassy Express beperkt tot de door Embassy Express in rekening gebrachte vergoeding voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.6 Embassy Express is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder winstderving, bedrijfsstagnatie, missen van een reis en het mislopen van een overeenkomst of andere gevolgschade van de opdrachtgever en/of derden.

 

Artikel 12. Overmacht

12.1 Embassy Express heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien een van buiten komende oorzaak, voorzien of niet voorzien, (verdere) nakoming van de overeenkomst van opdracht verhindert. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: werkstakingen in het bedrijf van Embassy Express, vertraging bij of sluiting van de uitgevende instantie,niet-nakoming door toeleveranciers of onderaannemers van Embassy Express, maatregelen van overheidswege welke nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk maken en elke van de wil van Embassy Express onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Embassy Express kan worden verlangd.

12.2 De verplichtingen van Embassy Express worden voor de duur van de overmacht opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Embassy Express niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

12.3 Indien Embassy Express bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als ware deze overeenkomst (gedeeltelijk) nagekomen. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 13. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 14. Toepasselijk recht

Ieder geschil dat ontstaat naar aanleiding van onderhavige overeenkomst valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Op elke overeenkomst en geschillen tussen Embassy Express en de opdrachtgever is Belgisch recht van toepassing.